زمان برگزاری مسابقات کشوری تمدید شد.

با توجه به استقبال دانش آموزان در شهر های سراسر کشور و فعالیت مربیان در جهت تیم سازی در مدارس وپزوهش سراهای دانش آموزی زمان برگزاری کشوری از اسفند ماه به اردیبهشت ۱۳۹۸ جهت معرفی تیم استان ها و تیرماه مسابقات کشوری تمدید گردید.

jambook
Instagram
telegram