تاریخ های مهم دومین جشنواره ملی پرواز آزاد ایران

زمان برگزاری جشنواره -مرحله کشوری

بهمن ماه ۱۳۹۹

برگزاری دوره های آموزشی ویژه دانش آموزان  : تیرماه تا آذرماه-  حضورت وغیر حضوری (آنلاین)

محل برگزاری :  مدارس ، پژوهش سراهای دانش آموزی ،کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان ،کانون های تربیتی و مراکز آموزشی سراسر کشور

بخش ایده پردازی :  مهلت ارسال ۲۸آبانماه ۱۳۹۹

عضویت و دریافت کارت هوشمند چندکاره :  ۲۰آذرماه۱۳۹۹

برگزاری مسابقه مرحله اول( انتخاب منتخبین مدارس):   ندارد(حضور مستقیم در مرحله شهرستان)

برگزاری مسابقه مرحله دوم ( انتخاب منتخبین شهرستان): نیمه دوم آذرماه ۱۳۹۹با توجه به کمیته قطب هوافضا استانی 

برگزاری مسابقه مرحله سوم (انتخاب منتخبین استان):   بهمن ماه۱۳۹۹

jambook
telegram