ثبت نام مسابقات ملی موشک کاغذی ایران

باشگاه پرواز آزاد ایران اقدام به برگزاری مسابقات ملی موشک کاغذی ایران (انتخاب تیم ملی جهت حضور در مسابقات جهانی )جهت ثبت رکورد پروازی برای کلیه گروه های سنی با هر مدل نموده است.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    داوری اولیه جهت پذیرش در مسابقات کشوری از این فیلم انجام میگردد .
  • به صورت اعشار وارد گردد مثال :25.32

jambook
Instagram
telegram