به گزارش روابط عمومی باشگاه پرواز ازاد ایران  به نقل از خبر  معاونت متوسطه وزارت آموزش و پرورش  ۶سند تحول بنیادین و – در اجرای مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به ویژه راهبرد کلان ۶ و راهکار ۶تقویت فعالیتهای علمي-پژوهشي دانشآموزان و معلمان برای حل مشکلات ملي و محلي )موضوع برنامه شماره ۸ ( و نیز به منظور  توسعه و تنوع بخشي به جشنواره ها /۱/ زیرنظام راهبری و مدیریت به شماره بخشنامه ۹۳۷۳ مورخ ۲۷و رقابت ها در زمینه ها و سطوح مختلف با مشارکت نهاد ها ی  تخصصي– حرفه ای مندرج در بند ۴ از اقدام های مليراهبرد ملي ۱ از راهبرد کلان ۱ سند راهبردی کشور در امور نخبگان؛ به پیوست شیوه نامه اولین دوره جشنواره علمي-پژوهشي و نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش سراهاي دانش آموزي جهت اجرا، ابلاغ مي گردد.

با توجه به همکاری و تفاهم نامه مشترک یا ستاد های تابع معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در جهت ترویج و گسترش و شناسایی استعداد دانش آموزان اولین جشنواره علمی پژوهش ی در ۸ موضوع برگزار میگردد که در بخش ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی (جشنواره ملی پرواز ازاد ایران و جشنواره دریا برگزار میگردد .

بخشنامه برگزاري اولين جشنواره علمي-پژوهشي

لینک خبر در وزارت آموزش و پرورش

jambook
telegram