به گزارش دبیرخانه اولین جشنواره ملی پرواز آزاد ایران مسابقه بزرگ عکاسی دانش آموزی (ساخت هواپیمای مدل )راه اندازی گردید .

 

jambook
telegram