همزمان با برگزاری جشنواره ملی پرواز آزاد ایران (جمپا) نمایشگاه تخصصی هواپیمای مدل و همچنین پرواز هواپیمای مدل در گروه (پرواز آزاد -کنترل لاین -رادیو کنترل)  انجام میگردد.

jambook
Instagram
telegram