کارگاه دانش آموزی ساخت و پرواز هواپیمای مدل رادیو کنترل

کارگاه دانش آموزی ساخت و پرواز هواپیمای مدل(جمپا) K

کارگاه دانش آموزی ساخت و پرواز هواپیمای مدل(جمپا) J

کارگاه دانش آموزی ساخت و پرواز هواپیمای مدل(جمپا) I

کارگاه دانش آموزی ساخت و پرواز هواپیمای مدل(جمپا) H

کارگاه دانش آموزی ساخت و پرواز هواپیمای مدل(جمپا) G

کارگاه دانش آموزی ساخت و پرواز هواپیمای مدل(جمپا) F

کارگاه دانش آموزی ساخت و پرواز هواپیمای مدل(جمپا) E

کارگاه دانش آموزی ساخت و پرواز هواپیمای مدل(جمپا) D

کارگاه دانش آموزی ساخت و پرواز هواپیمای مدل(جمپا) C

کارگاه دانش آموزی ساخت و پرواز هواپیمای مدل(جمپا) B

کارگاه دانش آموزی ساخت و پرواز هواپیمای مدل(جمپا) A

jambook
Instagram
telegram

مربیان محترم جهت سفارش از پنل کاربری خود اقدام نمایند (جهت فعال سازی اطلاعات با شماره 02122624154 تماس حاصل نمایید ) رد کردن