فرم استعلام مربی

به استناد تفاهم نامه ملی جمپا با ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی ، حمل و نقل پیشرفته معاونت ملی فناوری ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش کلیه مربیان با توجه به سطح دوره تائید شده سامانه مجاز به برگزاری کارگاه آموزشی می باشند. *داشتن مجوز فعالیت الزامی می باشد.