فرم استعلام مربی

کلیه مربیان مورد تایید باشگاه هوافضای جوان ستاد هوایی و هوانوردی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری به استناد تایید از این سامانه با کدملی و سطح دوره مجاز به برگزاری کارگاه های اموزشی میباشند .