کارگاه آموزشی در مدارس و پژوهش سراهای دانش آموزی سراسر کشوراغاز شد ...