برگزاری دوره های آموزشی در تابستان 97 در پزوهش سراهای دانش آموزی سراسر کشور