حمایت از جشنواره ها ومسابقات استانی سراسر کشور در تمام گرایش های آموزشی