علی رضا مسگرپور
حمایت از جشنواره ها ومسابقات استانی سراسر کشور در تمام گرایش های آموزشی
برگزاری دوره های آموزشی در تابستان 97 در پزوهش سراهای دانش آموزی سراسر کشور
کارگاه آموزشی در مدارس و پژوهش سراهای دانش آموزی سراسر کشوراغاز شد ...