به گزارش دبیرخانه اولین جشنواره ملی پرواز آزاد ایران با توجه به برگزاری مرحله استانی مسابقات در اردیبهشت 1398 در سراسر کشور و معرفی منتخبین استان ها با توجه به سهمیه اعلام شده از سوی دبیرمحترم جمپا در همین راستا در راستای تشویق و حضور دانش آموزان منتخبن مرحله کشوری از سوی مرکز خلافیت برتر برای کلیه شرکت کنندگان جوایز ویژه ارسال میگردد .

همچنین گواهی شرکت برای کلیه دانش آموز شرکت کننده در جشنواره صادر به همراه یادمان ارسال میگردد .

مشاوره و پشتیبانی باشگاه
گفتگو آنلاین
jambook
telegram