به گزارش مهندس سجادراستی دبیر کل اولین جشنواره پرواز آزاد ایران تا امروز مبلغ 700 میلیون ریال برای جایزه منتخبین جشنواره دانش آموزی فراهم گردیده است .

جوایز استانی جشنواره جمپا

نفر اول -مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰  (پنج میلیون) ریال به همراه لوح وتندیس جشنواره

نفر دوم -مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰  (سه میلیون) ریال به همراه لوح تقدیر

نفر سوم -مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰  (دومیلیون) ریال به همراه لوح تقدیر

جوایز ملی جشنواره پرواز آزاد ایران

نفر اول -مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰  (پنجاه میلیون) ریال به همراه شورت کیت هواپیمای مدل و لوح تقدیر وتندیس جشنواره

نفر دوم -مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰  (سی میلیون) ریال به همراه  شورت کیت هواپیمای مدل ولوح تقدیر وتندیس جشنواره

نفر سوم -مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰  (بیست میلیون) ریال به همراه شورت کیت هواپیمای مدل و لوح تقدیر وتندیس جشنواره

نفرات چهارم تا دهم شورت کیت هواپیمای مدل به همراه لوح تقدیر

از ۱۰ نفر برتر کشور جهت دعوت به اردوی تیم ملی  وانتخاب ۳ نفر پس از گذراندن دورهای آموزشی رایگان جهت حضور در مسابقات بین المللی دعوت میگردد .

مشاوره و پشتیبانی باشگاه
گفتگو آنلاین
jambook
telegram