اختتامیه اولین جشنواره ملی پرواز آزاد ایران

افتتاحیه اولین جشنواره ملی پرواز آزاد ایران

تمرین تیم های شرکت کننده در روز قبل مسابقات

تبم اجرایی اولین جشنواره ملی پرواز ازاد ایران

jambook
telegram