به گزارش روابط عمومی آکادمی باشگاه هوافضای جوان با همکاری آموزش وپرورش در منطقه ۱۱تهران دانش آموزان با حضور در آکادمی از بخش های مختلف وانواع هواپیمای مدل در باشگاه بازدید نمودند .همچنیندر پایان هواپیمای کشی در سالن آکادمی پرواز نمود .این توربازدید قرار است به صورت هماهنگ شده برای کلیه مدارس تهران برگزار گردد .

 

jambook
telegram