به گزارش روابط عمومی جمپا با توجه به برگزاری مرحله استانی جشنواره ملی پرواز آزاد ایران مرحله کشوری این دوره در شهریور ماه ۹۸ در تهران  در دو گروه دانش آموزی و آزاد برگزار میگردد .

jambook
telegram