دوره مربی گری پرواز ازاد ایران ویزه رابطین ودبیران اموزش وپرورش استان ، زیرنظرمعاونت متوسطه اداره کل اموزش و پرورش وباهماهنگی ستادهوایی و هوانوردی معاونت علمی ، فناوری ریاست جمهوری درسالن فرهنگیان شهرستان صحنه برگزارشد
سجادراستی دبیر کل جشنواره ملی پرواز ازاد ایران گفت دراین دوره یک روزه تعداد25 نفر ازمربیان بااصول پرواز ، قوانین وبحث ساخت دومدل هواپیما گلایدر و کشی اشناشدند
اکبرخزایی مدیراموزش و پرورش شهرستان صحنه هم هدف ازبرگزاری این دوره راشناسایی استعدادوخلاقیت دانش اموران ، ایجادروحیه مناسب درراستای فعالیتهای پزوهشی ، تلفیق کارعملی وتئوری درورزش هوانوردی ، حمایت مالی وتجاری سازی ایده هادرحوزه هوافضاوهوانوردی ، انتخاب تیم ملی برای مسابقات بین المللی وجهانی دانست
سجادراستی درپایان افزود باتوجه به سهمیه ای که ازستاد هوایی وهوانوردی معاونت ریاست جمهوری وشرکت دانش بنیان خلاقیت برتردرخصوص برگزاری این دوره هامطرح گردید ، همچنین پتانسیل ویزه شهرستان صحنه ، استقبال مربیان وپزوهش سرایی شهدای خلبان ومهم ترازهمه پیگیری مدیریت اموزش وپرورش شهرستان ، بنابراین شد که این دوره رادرصحنه برگزارکنیم

مشاوره و پشتیبانی باشگاه
گفتگو آنلاین
jambook
telegram