زنگ هوافضا در مدارس و پژوهش سراهای دانش آموزی سراسر کشور

تور بازدید و سمینار های ترویجی در مدارس

تور بازدید علمی از پارک ملی هوافضا