اطلاعات مربوط به آزمون مربیان

مربیان محترم پس از ساخت نسبت به ارسال فیلم پرواز ب و همچنین پس از قبولی در ازمون نسبت به تکمیل مدارک وارسال از طریق پست اقدام نمایید.

*توجه :جهت بارگذاری فیلم پرواز با زمان بالای 15 ثانیه در اپلیکیشن جمپا  بخش آزمون قابل قبول میباشد.

(1)هواپیمای مدل جزوه تکمیلی 

آموزش روکش کردن با کاغذ و دوپ

آزمون مربیان -نقشه و راهنما

نمونه فیلم پرواز

مشاوره و پشتیبانی باشگاه
گفتگو آنلاین
jambook
telegram