خیر از مربیان هیچگونه حق نمایندگی گرفته نمیشود وصرفا نماینده انحصاری که قرارداد حقوقی میبندد ملزم به پرداخت حق نمایندگی است.