بله هر دوره آموزشی نیازمند بسته آموزشی مجزای سطح خود میباشد