بله در هر دوره آموزشی آزمون و مسابقات صورت میگیرد.