در صورتیکه دانش آموزانی، دوره های مقدماتی را سپری نکرده باشد و بخواهد وارد مراحل حرفه ای شود، پیش از ورود به دوره های مورد نظر حتما می بایست در تعیین سطح شرکت کنند. در صورتیکه که حد نصاب مورد نظر را کسب نمایند، می توانند وارد دوره مدنظر خود شوند