بله تمام هواپیماها طبق آموزش های داده شده باید پرواز کنند