باشگاه پرواز آزاد ایران پیشگام در زمینه آموزش بصورت تخصصی به دانش آموزان در حوزه هوافضا میباشد ،تمامی آموزشها بر اساس اصول و استاندارد جهانی ساخت و پرواز هواپیما برنامه ریزی و طراحی شده و توسط  مربیان باتجربه می باشد، آموزش ها از پایه بصورت علمی و عملی وپژوهشی میباشد و بر اساس روش stem و مبتنی بر کتب درسی همراه با کتاب و بسته آموزشی مناسب سطح یادگیری می باشد. و پس از کسب آمادگی لازم دانش آموزان میتوانند وارد رقابت های ملی و بین المللی شوند.