هواپیمای مدل از ابتدا بصورت پایه با نقشه خوانی و آموزشهای مرتبط با کتب درسی آغاز میشود و سازه های آن با چوب و کاغذ میباشد که قابلیت پرواز دارد درصورت آسیب دیدن نیاز به تعمیر دارد نمیتوان آن را مثل سازه رباتیک باز کرد و مجدد سوار کرد اما هزینه ساخت آن نسبتا ارزان تر از سازه های رباتیک است و فضای آموزش آن بسیار تخصصی و متفاوت با ساخت ربات است و هر کسی نمیتواند مثل رباتیک آنرا آموزش دهد مربیان باید متخصص و باتجربه باشند.