آموزش ها بر اساس روش STEM و مطابق با کتب درسی دانش آموزان است، در دوره‏های مقدماتی شیوه آموزش، عملی میباشد. در مراحل پیشرفته به صورت تئوری و عملی و کاربردی و تخصصی تر میباشد.