خیر، آموزش ها مرحله به مرحله و هدفمند می باشد، و نیاز به تجربه و علم خاصی نیست.