باید درخواست تمدید گواهی را ارسال نماید و طبق ضوابط اعلام شده در سایت عمل نمایید