تخفیف با توجه به شرایطی که در باشگاه مشتریان درج شده اعمال میگردد