پرورش استعداد- تقویت قوه تخیل و خلاقیت- یادگیری کار عملی همراه با تئوری- درک بهتر مفاهیم ریاضی ، فیزیک ،شیمی و مطالب درسی- کمک به انتخاب رشته تحصیلی در آینده- شرکت در مسابقات ملی …