شرایط نمایندگی به چه صورت میباشد؟

 نمایندگی به دو صورت میباشد: مربی فعالی که در منطقه مربوطه خود فعالیت میکند و به نوعی نماینده ما محسوب مشود و در صورت عملکرد رو به رشد میتواند بعنوان نماینده رسمی فعالت کند،قرارداد ببندد و شعبه افتتاح کند و نمایندگی به صورت انحصاری که پس از ارسال درخواست و بستن قرار داد و ایجاد

آیا از مربی که در نقش نماینده میخواهد در یک منطقه فعالیت کند در ابتدای کار حق نمایندگی اخذ میگردد؟

خیر از مربیان هیچگونه حق نمایندگی گرفته نمیشود وصرفا نماینده انحصاری که قرارداد حقوقی میبندد ملزم به پرداخت حق نمایندگی است.

رفتن به بالا