شبکه  چهار سیما -برنامه زنده طلوع


شبکه خبر -افتتاح مرکز رشد


شبکه دوم سیما -برنامه رخداد(جشنواره جمپا)


شبکه افق -افتتاح کسب وکار و باشگاه


شبکه چهار-برنامه فوتون


شبکه دوم سیما -برنامه رخداد-تفاهم نامه مشترک


مشاوره و پشتیبانی باشگاه
گفتگو آنلاین
jambook
telegram