• مونتاژ شده و آماده استفاده جهت هواپیمای موتور کشی