بازدید دانش آموزان از باشگاه هوافضای جوان

بازدید دانش آموزان از باشگاه هوافضای جوان

به گزارش روابط عمومی آکادمی باشگاه هوافضای جوان با همکاری آموزش وپرورش در منطقه 11تهران دانش آموزان با حضور در آکادمی از بخش های مختلف وانواع هواپیمای مدل در باشگاه بازدید نمودند .همچنیندر پایان هواپیمای کشی در سالن آکادمی پرواز نمود .این توربازدید قرار است به صورت هماهنگ شده برای کلیه مدارس تهران برگزار گردد .

 

jambook
telegram