به گزارش دبیرخانه اولین جشنواره ملی پرواز آزاد ایران با توجه به تغییر آدرس دبیرخانه ملی پرواز آزاد ایران در همین راستا بازدید کارشناس ترویج و فرهنگ سازی ستاد به همراه مهندس خانباشی مدیر کارگروه هوایی و هوانوردی ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی ،حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری از دبیرخانه ملی جمپا صورت پذیرفت .همچنین جلسه ای با موضوع بررسی خدمات باشگاه دانش آموزی هوافضا به مدارس و پزوهش سراهای دانش آموزی مورد بررسی قرارگرفت .

 

مشاوره و پشتیبانی باشگاه
گفتگو آنلاین
jambook
telegram