بازدید مدیر کارگروه هوایی و هوانوردی ستاد از دبیرخانه ملی جشنواره پرواز ازاد ایران

به گزارش دبیرخانه اولین جشنواره ملی پرواز آزاد ایران با توجه به تغییر آدرس دبیرخانه ملی پرواز آزاد ایران در همین راستا بازدید کارشناس ترویج و فرهنگ سازی ستاد به همراه مهندس خانباشی مدیر کارگروه هوایی و هوانوردی ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی ،حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری از دبیرخانه ملی جمپا صورت پذیرفت .همچنین جلسه ای با موضوع بررسی خدمات باشگاه دانش آموزی هوافضا به مدارس و پزوهش سراهای دانش آموزی مورد بررسی قرارگرفت .