به گزارش دبیرخانه اولین جشنواره ملی پرواز آزاد ایران ،زنگ هوافضا در مدارس و پژوهش سراهای سراسر کشور آغاز شد

 

jambook
telegram