خیر لوازم بیخطر و مربی همواره در کنار دانش آموز میباشد و او را راهنمایی خواهد کرد.