نمایندگی به دو صورت میباشد:

مربی فعالی که در منطقه مربوطه خود فعالیت میکند و به نوعی نماینده ما محسوب مشود و در صورت عملکرد رو به رشد میتواند بعنوان نماینده رسمی فعالت کند،قرارداد ببندد و شعبه افتتاح کند و

نمایندگی به صورت انحصاری که پس از ارسال درخواست و بستن قرار داد و ایجاد تعهد مالی وحقوقی و افتتاح شعبه فعال در منطقه ایجاد میگردد.